KDN.sozial Software Jugendämter
Anwen­dung Ver­si­on Build Stan­dard
Leis­tungs­ma­nage­ment Backend
01/2023
16.01.2023
AKDNDB
5.0.33
23.12.2022
Leis­tungs­ma­nage­ment Frontend
3.33.0
134.748
03.03.2023
ANDA/Heimaufsicht
3.13.0
134.748
03.03.2023
Fall­manage­ment Jobcenter
4.17.1
134.653
08.02.2023
Fall­manage­ment Jugendamt
3.14.1
134.572
27.01.2023
Fall­manage­ment Sozialamt
3.14.1
134.572
27.01.2023
ANDA-Web­ser­vice
2.0.0
31.07.2013
Aus­tausch-Web­ser­vice
3.9.0
125.174
29.07.2022
AKDN-EWO
1.9.0
125.466
21.10.2022
DMS-Schnitt­stel­le
1.11
07.10.2022
Soda­tis
9.4.0
17.12.2021
KDN Wiki
1.0.18
27.12.2022
BA-Sta­tis­tik-Tool
(Opti­ons­kom­mu­nen, kom­mu­na­le Trä­ger, BuT)
1.0
(Opt. 4.9.0, kT/BuT 1.5.0)
07.10.2022
Rechts-Wiki
2016
21.09.2016
FAM-RZ
24/2016
21.03.2017
UH-Lex
06/2016
04.06.2016
Scroll to Top

Jetzt suchen