KDN.sozial Software Jugendämter
Anwen­dung Ver­si­on Build Stan­dard
Leis­tungs­ge­wäh­rung
Q2/2022
08.07.2022
AKDNDB
5.0.31
08.07.2022
Leis­tungs­ma­nage­ment Frontend
3.31.0
125.174
29.07.2022
ANDA/Heimaufsicht
3.10.0
124.852
08.04.2022
Fall­manage­ment Jobcenter
4.16.0
125.250
05.08.2022
Fall­manage­ment Jugendamt
3.12.0
124.852
08.04.2022
Fall­manage­ment Sozialamt
3.12.0
124.852
08.04.2022
ANDA-Web­ser­vice
2.0.0
31.07.2013
Aus­tausch-Web­ser­vice
3.9.0
125.174
29.07.2022
AKDN-EWO
1.8.1
125.069
24.06.2022
DMS-Schnitt­stel­le
1.10
08.04.2022
Soda­tis
9.4.0
17.12.2021
AKDN Wiki
1.0.15
21.12.2021
BA-Sta­tis­tik-Tool
(Opti­ons­kom­mu­nen, kom­mu­na­le Trä­ger, BuT)
1.0
(Opt. 4.8.0, kT/BuT 1.5.0)
02.03.2022
Rechts-Wiki
2016
21.09.2016
FAM-RZ
24/2016
21.03.2017
UH-Lex
06/2016
04.06.2016
Scroll to Top

Jetzt suchen