KDN.sozial Software Jugendämter
Anwen­dung Ver­si­on Build Stan­dard
Leis­tungs­ma­nage­ment Backend
07/2022
29.11.2022
AKDNDB
5.0.32
07.10.2022
Leis­tungs­ma­nage­ment Frontend
3.32.0
125.570
25.11.2022
ANDA/Heimaufsicht
3.12.0
125.452
07.10.2022
Fall­manage­ment Jobcenter
4.17.0
125.568
23.11.2022
Fall­manage­ment Jugendamt
3.14.0
125.458
13.10.2022
Fall­manage­ment Sozialamt
3.14.0
125.458
13.10.2022
ANDA-Web­ser­vice
2.0.0
31.07.2013
Aus­tausch-Web­ser­vice
3.9.0
125.174
29.07.2022
AKDN-EWO
1.9.0
125.466
21.10.2022
DMS-Schnitt­stel­le
1.11
07.10.2022
Soda­tis
9.4.0
17.12.2021
AKDN Wiki
1.0.17
26.10.2022
BA-Sta­tis­tik-Tool
(Opti­ons­kom­mu­nen, kom­mu­na­le Trä­ger, BuT)
1.0
(Opt. 4.9.0, kT/BuT 1.5.0)
07.10.2022
Rechts-Wiki
2016
21.09.2016
FAM-RZ
24/2016
21.03.2017
UH-Lex
06/2016
04.06.2016
Scroll to Top

Jetzt suchen